فیلم و کلیپ

*مهندسی HSE*

 

جانمایی مناسب تجهیزات ضروری:

 

شیرهای تخلیه فشار:

 

اهمیت ضبط و ربط محیط کار در کاهش پیامد حوادث:

 

 

*مهندسی شیمی*

 

آشنایی با پمپ:

 

تاریخچه اختراع پمپ: