• آکادمی آموزش ۳P-SAM، وابسته به شرکت مهندسی و مشاوره “پدیده پروژه های پیشرو سام” افتخار این را دارد که در مدت زمان فعالیت خود، مجری دوره های تخصصی HSE با ارزیابی عالی در شرکت های تابعه وزارت نفت و… بوده است. اهم دوره های برگزار شده تا اکنون به شرح ذیل می باشد؛

 

دوره های آموزشی برگزار شده

ردیف عنوان دوره / پروژه آموزشی محل برگزاری
۱ پروژه آموزشی ایمنی و آتش نشانی ویژه کارکنان حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۲ دوره آموزشی مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۳ دوره آموزشی فرماندهی حادثه ISC شرکت پالایش و پخش

فرآورده های نفتی

۴ دوره آموزشی آشنایی با فوم های آتش نشانی شرکت پالایش و پخش

فرآورده های نفتی

۵ دوره آموزشی عملیات آتش نشانی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی
۶ دوره آموزشی فرماندهی حریق شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی
۷ پروژه آموزشی ایمنی و آتش نشانی ویژه کارکنان حراست شرکت ملی گاز ایران
۸ دوره آموزشی مدیریت بحران شرکت ملی گاز ایران
۹ دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات ثابت پالایشگاهی شرکت ملی گاز ایران
۱۰ دوره آموزشی مدیریت بدن شرکت ملی گاز ایران
۱۱ دوره آموزشی سیستم عامل ویندوز ۱۰ شرکت ملی گاز ایران
۱۲ دوره آموزشی مدیریت استراتژیک نفت و گاز شرکت ملی گاز ایران
۱۳ دوره آموزشی فن مدیریت جلسات شرکت ملی گاز ایران
۱۴ دوره آموزشی ایمنی عمومی شرکت توسعه و بازرگانی گاز
۱۵ دوره آموزشی کمک های اولیه شرکت توسعه و بازرگانی گاز
۱۶ دوره آموزشی خطای انسانی پالایشگاه تهران
۱۷ دوره آموزشی امنیت اطلاعات و پیشگیری

از حملات سایبری

منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز
۱۸ پروژه آموزشی ایمنی و آتش نشانی ویژه کارکنان حراست شرکت گاز استان گاز
۱۹ دوره آموزشی شناسایی خطرات و فرآیند ارزیابی ریسک شرکت نفت و گاز پرشیا
۲۰ دوره آموزشی ایمنی فرآیند شرکت نفت و گاز پرشیا
۲۱ دوره آموزشی شناسایی و آنالیز خطرات فرآیندی پتروشیمی مارون سایت ماهشهر
۲۲ دوره آموزشی شناسایی و آنالیز خطرات فرآیندی پتروشیمی مارون سایت اهواز
۲۳ دوره آموزشی شناسایی خطرات فرآیندی به روش HAZOP پتروشیمی مارون سایت اهواز
۲۴ دوره آموزشی استانداردها و مفاهیم علم ایمنی پتروشیمی مارون سایت ماهشهر
۲۵ دوره آموزشی دسته بندی نواحی خطر

Hazardous Area Classification

شرکت پالایش گاز فجرجم
۲۶ دوره آموزشی ایمنی تأسیسات وزارت دفاع