مدیریت و روانشناسی صنعتی

فعالیت دپارتمان مدیریت و روانشناسی شامل آموزش، مشاوره های حضوری و غیرحضوری، تعیین تیپ شخصیتی و تحقیق و پژوهش های میدانی می باشد.