محمدرضا کرم زاده (ACIEH)

دانلود روزمه

رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان HSE

  • مدرس مورد تأیید Lotus ایتالیا
  • مدرس مورد تأیید DNV اتریش
  • مدرس مورد تأیید QCB ایتالیا

متخصص در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، سیستم مدیریت رویداد و تجزیه- تحلیل حوادث، مدیریت خطای انسانی، سیستم مدیریت تغییر (MOC)

       محمود نجفعلی بیگی 

مدیر عامل و مدیر دپارتمان مدیریت و روانشناسی صنعتی

  • متخصص در ارزیابی عملکرد انسان و خطای انسانی
  • متخصص در بررسی ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتماد پذیری انسان
  • مشاور و مسئول استانداردها و سیستم های مدیریتی
 

          مهدی اسکندری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان مهندسی شیمی

  • متخصص در آموزش و مشاوره نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی
  • مشاور طراحی و ساخت تجهیزات Hold-up پالایشگاهی
  • مشاور طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانش بنیان