استقرار استانداردها و سیستم های مدیریتی

فعالیت ما در حوزه استقرار سیستم، شامل استقرار و مشاوره در استقرار، نگهداشت و ممیزی استانداردهای بین المللی از جمله    HSE-MS, ISO 31000, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 می باشد.

هر سازمانی جهت نظم دادن به فعالیت های خود و افزایش احتمال رسیدن به اهداف، می بایست از یک سری سیستم های مدیریتی استفاده نماید. استقرار سیستم های مدیریتی این امکان را به مدیران می دهد که بتوانند پیشرفت هر بخش از سازمان را پایش نموده، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و نسبت به واگذاری مسئولیت و تفویض اختیار به اشخاص اقدام نمایند.

همچنین وجود سیستم های مدیریتی قدرتمند و اثربخش در سازمان، نشان دهنده تعهد مدیریت به توسعه پایدار، حفظ نیروی انسانی، کیفیت محصولات و… می باشد.

توانمندی های شرکت در استقرار، ممیزی و پایش سیستم های مدیریتی:

 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ISO 17776)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریتی بهداشت و ایمنی شغلی (OHSAS 18001 / ISO 45001)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریت ریسک (ISO 31000)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها (ISO 10006)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO/IEC 27001)
 • استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001)

تدوین مستندات

طراحی و تدوین انواع مستندات مدیریتی در تخصص تیم حرفه ای ماست.

 • طراحی و تدوین دستورالعمل ارزیابی ریسک
 • طراحی و تدوین دستورالعمل شناسایی خطرات
 • طراحی و تدوین دستورالعمل گزارش دهی (حوادث / شبه حوادث / مغایرات)
 • طراحی و تدوین دستورالعمل بررسی و ریشه یابی علل حوادث
 • طراحی و تدوین طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه (HSE-Plan)
 • طراحی و تدوین روش اجرایی ارزیابی و پایش کارشناسان HSE
 • طراحی و تدوین نظامنامه HSE
 • طراحی و تدوین HSE Manual