ارزیابی ریسکمقاله آموزشی

اجرای ارزیابی ریسک با تکنیک “مطالعه مخاطرات و راهبری”

  • روش آنالیز HAZOP) Hazard and Operability Study)

روش آنالیز HAZOPدر فرآیند ارزیابی ریسک و در مرحله آنالیز ریسک در اصل برای ارزیابی ریسک طراحی ها یا تکنولوژی های جدید مورد استفاده قرار می گیرد اما این روش برای تمام فازها و در طول مدت عمر کارخانه نیز قابل استفاده است. ماهیت روش آنالیز HAZOPبازبینی و بازدید نقشه های فرایندی یا دستورالعمل های فرایندی در یک سری از جلسات منظم است که در آن انحراف شرایط واحد از حالت نرمال بشکلی ساختاریافته مورد بررسی قرار می گیرد. لذا روش آنالیز HAZOPبه شدت با سایر روشهای مطالعاتی مورد استفاده در ارزیابی ریسک متفاوت است زیرا در حالی که سایر روشها می تواند توسط یک آنالیزکننده انجام گیرد آنالیز HAZOP بر اساس تعریف، باید توسط یک تیم با قابلیت های مختلف صورت پذیرد. ابتدایی ترین مزیت افکار خلاقانه در روش آنالیز HAZOP تحریک قدرت خلاقیت تیم ارزیابی در جهت خلق ایده های جدید است. این نتایج خلاقانه حاصل تقابل تیمی با پیش زمینه های گوناگون می باشد. اولین شرط موفقیت در مطالعات HAZOP آنست که تمام افراد به طور آزاد به بیان عقاید خود بپردازند و از انتقاد از ایده های یکدیگر بشدت بپرهیزند تا مانع از بیان ایده های جدید نشده و از خود سانسوری افراد جلوگیری نمایند. استفاده از افکار و خلاقیتهای اعضاء تیم در ترکیب با روش ساختار یافته HAZOP در افزایش کیفیت شناسایی موقعیتهای خطرناک و در نتیجه ارزیابی ریسک آن ها تأثیر بسیار زیادی دارد. مطالعات HAZOPبر روی نقاط خاصی از فرایند یا عملیات که گره های عملیاتی بخشهای فرایندی یا مراحل عملیات خوانده می شوند، متمرکز است. تیم مطالعاتی HAZOPبخشها و مراحل از قبل تعیین شده را یک به یک برای شناسایی مخاطرات بالقوه فرایندی از طریق مجموعه ای از لغات راهنما مورد ارزیابی قرار می دهند. هدف از لغات راهنما( Guide Word ) اطمینان از ارزیابی تمام خطاهای مربوط به پارامترهای فرایندی می باشد. بعضی اوقات، تیم ارزیابی تعداد بیشماری از خطاها (بیش از ۱۰ و تا ۲۰خطا )و علل و عواقب آنها را برای هر بخش بررسی می کنند. مطالعات آنالیز HAZOPعلاوه بر تجهیزات موجود، بر روی پروژه های جدید نیز می تواند به خوبی بکار گرفته شود. برای پروژه های جدید، بهترین وقت برای انجام آنالیز HAZOP زمانی است که طرحی فرایند پایان یافته و ساخت و خرید تجهیزات شروع نشده باشد. در این فاز معمولاً نقشه هایP&ID سیستم در دسترس هستند، بنابراین تیم می تواند جوابهای سؤالهای مطرح شده در آنالیز HAZOP را به راحتی پاسخ دهد. همچنین ایجاد تغییرات در طراحی بدون پرداخت هزینه بالا امکان پذیر است. اگر چه مطالعات آنالیز HAZOP را می توان در مراحل اولیه از طول عمر فرایند (به شرط در اختیار داشتن اطلاعات و اسناد لازم که مطالعات بر مبنای آن انجام می گیرد) انجام داد. اما آنالیز HAZOP انجام شده در این مرحله نمی بایست جایگزین بازبینی کلی پس از طراحی گردد. اگر چه اساس روش آنالیز HAZOPکاملاً مشخص است ولی ساختاری که ممکن است سازمانها به کار گیرند از سازمانی تا سازمان دیگر متفاوت است. جدول ۱ اشاره ای دارد بر ترمها و تعاریفی که معمولاً در آنالیز HAZOPمورد استفاده قرار می گیرند. لغات راهنمایی که در جدول ۲ نشان داده شده اند لغات اصلی هستند که برای استفاده در مطالعاتHAZOP و برای پارامترهای فرایندی مانند نمونه هایی که در جدول ۳ ذکر شده اند به کار گرفته می شود. برخی سازمانها این لیستها را برای استفاده خاص در سازمان خود و برای راهنمای سریع گروه به سمت نقاط مشکل دار فرایندی اصلاح کرده اند. برخی دیگر، لیستهای خاص از لغات راهنما یا خطاهای مشخصی را برای استفاده در ارزیابی فرایند خود فراهم کرده اند. در روش اصلی ارائه شده هر لغت راهنما با پارامتر فرایندی مربوطه ترکیب شده و در نقاطی از فرایند (گره های مطالعاتی، بخشهای فرایند و مراحل عملیات)که باید بر روی آن ارزیابی انجام شود بکار گرفته می شود. لغات راهنما هم برای پارامترهای معمول(مانند، واکنش و اختلاط) و هم برای پارامترهای خاص (مانند، فشار و دما) بکار می رود. با پارامترهای کلی با استفاده از یک لغت راهنما، ایجاد چندین خطا، غیر معمول نیست. به عنوان مثال خطای MORE REACTION   هم می تواند به معنی نرخ سریعتر واکنش باشد و هم منجر به تولید مقدار بیشتر محصول شود. در زیز نمونه هایی از خطاهای ایجاد شده با استفاده از کلمات راهنما و پارامترهای فرایند ارائه شده اند:

 

  • کلمات راهنما در آنالیز HAZOP

 

No                      +     flow                   =         No flow

More                  +     Pressure             =          High Pressure

 

 

جدول ۱- اصطلاحات مهم در مطالعات

 

اصطلاح تعریف
گره (node) قسمتی از فرآیند در یک محدوده مرزی تعریف شده و مشخص، گره یا node نامیده می شود (مثل یک خط لوله که بین دو مخزن کشیده شده است) که در آن پارامترهای فرایندی برای تعیین انحرافات، مورد ارزیابی قرار می گیرد. محلی از P&ID  که در ان پارامترهای فرایندی ارزیابی می شود.
مرحله عملیاتی

(process step )

مراحل مجزا یا دستورالعملی که در یک فرایند ناپیوسته مورد بررسی تیم HAZOPقرار گیرد. این مرحله ممکن است دستی، اتوماتیک یا نرم افزاری باشد. انحرافهای بکار رفته برای فرایند ناپیوسته تا اندازه ای با فرایند پیوسته متفاوت است.
هدف یا قصد

(intention)

به مفهوم کارکرد فرایند در شرایط نرمال است. بدین منظور شرایط نرمال فرایند در نقشه ها و شرح فرایند آمده است
لغات راهنما

(Guide Word )

لغات ساده ای که برای ارزیابی کیفی و کمی مقصود طراحی مورد استفاده قرار می گیرند. این لغات به شبیه سازی فرایندخلاقیت و طوفان فکری برای شناسایی مخاطرات فرایند کمک می کند مانند: no , less, more

 

پارامترهای فرایندی

Process parameter

خواص فیزیکی و شیمیایی در یک فرایند مانند دما، فشار، غلظت و دبی، پارامترهای فرایندی نامیده می شوند.
دلایل

Cause

دلایل وقوع انحرافCause را می گویند. هنگامی که یک انحراف دارای دلایل معتبر و قوی باشد بعنوان یک انحراف دارای معنی تلقی می گردد. این دلایل می تواند خطای انسانی، نقص، خرابی دستگاها و مشکلات بیرونی مثل قطع برق باشد.
پیامدها

Consequence

نتایج انحراف ایجاد شده (بعنوان مثال آزاد شدن مواد سمی) پیامد گفته می شود. در این حالت تیم معمولاً فرض می کند که تجهیزات ایمنی از کار افتاده است. پیامدهای جزئی که به اهداف مطالعه ارتباطی ندارد مورد بررسی قرار نمی گیرد.
تجهیزات ایمنی

Safegaurd

سیستمهای مهندسی یا دستورالعمل های طراحی شده برای جلوگیری از وقوع دلایل (Cause)یا برای کاهش اثر پیامد انحرافات ایجاد شده را Safegaurd می گویند مثل آلارم های فرایندی، اینترلاک و روشهای اجرایی
پیشنهاد ات یا اقدامات

 

(Action/ Recommendation)

شامل پیشنهادات برای تغییرات در طراحی، دستورالعمل ها یا برای مطالعات بیشتر است. به عنوان مثال اضافه کردن یک          Redundant Pressure Alarm

 

از سوی دیگر ترکیب برخی از پارامترها با لغات راهنما خطای ملموسی را فراهم نمی کند (مانند pressure با as well as). برای برخی پارامترهای خاص، انجام برخی اصطلاحات روی کلمات راهنما لازم است. در برخی موارد ترکیب ایجاد شده از لحاظ فیزیکی بی معنی است. به عنوان مثال، اگر پارامترهای دما مورد بررسی قرار گیرد لغات راهنما مانند less یا more ممکن است تنها گزینه های مناسب باشند. در زیر سایر جایگزین های مفید برای بیان لغات راهنمایی اصلی در یک ترکیب بیان شده است:

  • استفاده از sooner یا later بجای other than در زمانی که فاکتور زمان بررسی می گردد.
  • استفاده از where else بجای other than زمانی که موقعیت، مقصد یا مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  • استفاده از higher و lower بجای more و less وقتی سطح، دما و یا فشار بررسی می گردد.

 

 

جدول ۲- لغات راهنما

توضیح معنی لغات راهنما
به هیچ بخشی از تمایل طراحی نخواهیم رسید ولی اتفاق دیگری نیز روی نخواهد داد. عدم دستیابی به تمایل طراحی NO/None
قابل کاربرد جهت کمیت هائی نظیر دبی و دما همچنین فعالیتهائی مانند حرارت و واکنش باشد. افزایش/ کاهش کمی More(high)

Less(low)

به تمام تمایل طراحی خواهیم رسید اما فعالیت دیگری نیز اضافه خواهیم شد افزایش کیفی As well as
تنها به بخشی از تمایل طراحی خواهیم رسید کاهش کیفی Part of
قابل کاربرد جهت فعالیت هائی نظیر جریان معکوس یا واکنش شیمیائی معکوس می باشد. متضاد تمایل طراحی Reverse
به هیچ بخشی از تمایل طراحی نخواهیم رسید و اتفاق متفاوتی روی خواهد داد. جایگزینی کامل Other than
فعالیتی که زودتر یا دیرتر روی دهد. افزایش/ کاهش زمان Sooner/later than

وقتی مجموعه ای از پارامترهای مرتبط برای یک واحد مورد ارزیابی قرار می گیرد (مانند دما، نرخ واکنش، غلظت ترکیبات و فشار) کارگیری همه عناوین لغات راهنما برای یک پارامتر خاص بهتر از استفاده از یک لغت راهنما در ابتدای تمام پارامترها به شکل گروهی است.

 

جدول ۳- پارامترها

Mixing Frequency Time Flow
Addition Viscosity Composition Pressure
Sepration Voltage PH Temperature
Reaction Infomation Speed Level

 

در بکارگیری لغات راهنما در دستور العمل های عملیاتی، بهترین لغات راهنما برای کلمات یا عباراتی که فعالیت مورد نظر را تشریح می کند به ترتیب و جداگانه مورد استفاده قرار گیرد. این کلمه یا عبارات معمولاً مرتبط با برخی تأثیرات روی پارامترهای فرایندی است

باید توجه داشت که لغات راهنما در روش آنالیز HAZOP اساس و مبنای تکنیک آنالیز HAZOP است. گاهی لغات راهنمای جدیدی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد که اغلب این لغات قابلیت و کارکرد بالاتری نسبت به لغات اصلی دارند.

  • روش آنالیز:

مفاهیم ارائه شده در بالا عملاً طی مراحل زیر انجام می شود:

  • آماده سازی برای ارزیابی
  • انجام ارزیابی
  • مکتوب کردن نتایج

شکل زیر مفهوم تکنیک آنالیز HAZOP را تشریح می کند. باید توجه داشت که برخی از این مراحل می تواند هم زمان انجام شود. برای مثال، در بعضی موارد، ممکن است تیم ارزیابی اموری مانند بازبینی طراحی، ثبت یافته ها و پیگیری ها (fallow-up) را هم زمان و در یک زمان مشترک انجام دهند. در غیر اینصورت، هر یک از مراحل به صورت جداگانه انجام می شوند.

 

  • آماده سازی برای ارزیابی

۱- تعریف اهداف، موضوعات و محدوده مطالعه: ابتدا باید اهداف، موضوعات و محدوده مطالعاتی را مشخص کرد. موضوعات مورد بررسی معمولاً توسط مسئول پروژه یا واحد مشخص می گردد. این فرد با کمک رهبر تیم مطالعاتی HAZOP این کار را انجام می دهد. همکاری افراد گروه با یکدیگر برای فراهم آوردن مسیری مناسب و متمرکز در هنگام ارزیابی بسیار مهم است. همچنین تعریف پیامدهای خاص که باید مورد یررسی قرار گیرند از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تعریف پیامدهای خاص که باید مورد بررسی قرار گیرند از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، ممکن است هدف از انجام مطالعات HAZOP محاسبه و یافتن مکانی برای ساخت یک کارخانه باشد که کمترین تأثیر را روی ایمنی محیط اطراف داشته باشد، لذا در این حالت، مطالعات HAZOP باید روی خطاها و حوادثی متمرکز شود که اثراتش روی محیط پیرامون بیشتر است.

۲- انتخاب اعضاء تیم مطالعاتی: رهبر تیم مطالعاتی باید تیمی با تعداد نفرات و توانایی های مناسب تشکیل دهد. تیم HAZOP حداقل باید یک رهبر، یک منشی (Scribe) و دو نفر از افرادی که فهم و درک مناسبی از طراحی و فرایند مورد بررسی را دارند در خود جای داده باشد. به طور ایده آل تیم ارزیابی باید بین ۵ تا ۷ نفر را در برگیرد. ولی می توان تیمی کوچکتر را برای مطالعه موارد کوچکتر انتخاب کرد، اگر تیم ارزیابی بشدت بزرگ باشد، رسیدن به جمع بندی در گروه سخت خواهد بود. از سوی دیگر اگر گروه کوچک باشد، ممکن است به سبب کمبود اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی، چندان نتوان از صحت کار اطمینان حاصل کرد.

۳- فراهم آوردن اطلاعات لازم: معمولاً این اطلاعات شامل نقشه های P&ID، فلوشیت و نقشه جانمایی واحد است. علاوه بر این موارد، ساختارها و دستورالعمل های عملیاتی، چارتهای کنترلی تجهیزات و برنامه های کامپیوتری نیز می تواند شامل این اطلاعات باشد. گاهی اوقات ممکن است دستورالعمل های واحد و دستورالعمل های سازنده تجهیزات را نیز در بر گیرد. باید توجه داشت که نقشه ها و این اطلاعات باید قبل از برگزاری جلسات در اختیار تیم HAZOP قرار گیرد. تبدیل و تغییر اطلاعات به حالتی قابل استفاده و برنامه ریزی برای انجام مراحل ارزیابی و حجم کار مورد نیاز در این مرحله وابسته به نوع فرایند است. برای فرایندهای پیوسته، حجم کارهای آماده سازی حداقل است. گاهی ممکن است گره های مطالعاتی (node)، قبل از شروع جلسات، با استفاده از نقشه های به روز P&ID، مشخص گردد. تعدادی کپی از هر نقشه باید برای اعضاء گروه تهیه گردد تا در طول جلسه افراد بتوانند از آن نقشه ها استفاده کنند. برخی اوقات رهبر گروه لیست اولیه از خطاهایی را که باید در جلسه مطرح گردد از قبل آماده می کند تا گروه به آنها پاسخ دهد. اما رهبر گروه هرگز نباید لیست تهیه شده قبلی را برای ارزیابی استفاده کند زیرا این امر سبب می گردد تا خلاقیت تیم به هنگام شناسایی مخاطرات فرایند به شدت کاهش یافته و در نهایت منجر به عدم بررسی برخی از مخاطرات گردد. طبیعی است که با پیشرفت ارزیابی به دلیل آموخته ها و آشنایی بیشتر با فرایند در مطالعه انجام شده تغییراتی صورت گیرد. در فرایندهای ناپیوسته، معمولاً آماده سازی به سبب پیچیدگی های موجود در عملیات و دستورالعمل ها  بسیار گسترده تر است. لذا در طی ارزیابی یک فرایند، آنالیز قسمتهای ناپیوسته آن، زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. به عنوان مثالی از یک فرایند ناپیوسته می توان به آماده سازی هم زمان دو یا چند ماده در فرایند اشاره کرد در این حالت فراهم آوردن نمایشگرهایی که حالت هر دستگاه را در مراحل مختلف فرایند نشان دهد لازم است. در چنین فرایندی اگر اپراتور نیز در فرایند حضور فیزیکی داشته باشد لازم است فرایند فعالیتهای وی بوسیله یک فلو چارت بیان و کنترل گردد. برای اطمینان از اینکه روند ارزیابی به خود پیش می رود رهبر گروه باید قبل از شروع جلسه برنامه کار را آماده کرده و مراحل انجام کار را به شکلی برنامه ریزی کند که ارزیابی با بهترین کیفیت و حداقل زمان انجام شود.

۴- برنامه ریزی جلسات: زمانی که اطلاعات و نقشه ها به طور کامل فراهم شد زمان آن می رسد که رهبر گروه زمان جلسات را مشخص و برنامه ریزی لازم را انجام دهد. اولین مورد، تخمین زمان کل مورد نیاز برای انجام مطالعه است. به عنوان یک قاعده کلی هر بخش فرایند (node) زمانی بین ۲۰تا ۳۰ دقیقه را برای انجام مطالعات نیاز دارد. به عنوان مثال، یک ظرف با دو ورودی و دو خروجی و یک جریان تخلیه به زمانی حدود سه ساعت برای مطالعه نیاز دارد. بنابراین رهبر گروه می تواند با توجه به تعداد بخشها و گره های تعریفی، زمان مورد نیاز را تخمین بزند. روش دیگری برای تخمین زمان مورد نیاز آنست که برای هر دستگاه زمانی بین ۲ تا ۳ ساعت را در نظر بگیریم. زمانی حدود ۱۵ دقیقه را می توان برای هر حالت در دستورالعمل های فرایندی مانند switch on pump، pump start، motor start در نظر گرفت. پس از آنکه مدت زمان کل مورد نیاز برای انجام مطالعات مشخص شد رهبر گروه زمان جلسات را مشخص می کند. معمولاً این جلسات نباید بیشتر از ۴تا۶ ساعت به طول بیانجامد و ترجیحاً صبح ها برگزار گردد. جلسات طولانی هرگز توصیه نمی گردد زیرا طولانی شدن جلسات سبب کاهش راندمان آن می گردد. در بعضی موارد خاص ممکن است جلسات را در کل روز برقرار کرد. مانند مواردی که افراد از مکان برگزاری جلسه دور باشند و نتوانند هر روز به مکان جلسه برگردند. در پروژه های بزرگ، ممکن است یک تیم نتواند تمام موضوعات فرایندی مورد بحث را در زمان تعیین شده آنالیز نماید. در چنین مواردی ممکن است از چندین گروه و چندین رهبر برای انجام آنالیز استفاده شود (البته یکی از رهبران به عنوان هماهنگ کننده باید انتخاب شود. این رهبر هماهنگ کننده فرایند را به چندین بخش تقسیم می کند و هر بخش را جهت انجام، برعهده یک گروه قرار می دهد و برنامه ریزی کلی را فراهم می کند).

انجام ارزیابی: تکنیک آنالیز HAZOP نیازمند آنست که نقشه های فرایندی یا دستورالعمل های فرایندی به گره های مطالعاتی، بخشهای فرایندی یا مراحل عملیاتی تقسیم شود و با استفاده از لغات راهنما مخاطرات فرایندی مشخص گردند. شکل زیر برخی فعالیت های معمول در جلسات HAZOP را بیان می کند.

هم زمان با شناسایی موقعیت های خطر آفرین رهبر گروه باید اطمینان حاصل کند که تمام افراد موضوع تحت بررسی را درک کرده اند. رهبر HAZOP باید درجه حل مسئله را در طول جلسه کنترل نمایند. به عبارتی نباید بر روی یک موضوع به حدی مباحث مختلف مطرح شود که اصل موضوع غافل بماند. برای به حداقل رساندن حل نامناسب مسئله، رهبر گروه می تواند:

۱- مطالعه یک خطای فرایندی و پیشنهادات مربوطه را قبل از آنکه خطای دیگری را آغاز نماید، به اتمام برساند.

۲- تمام مخاطرات فرایندی موجود در یک بخش از فرایند را ارزیابی نمایند سپس فعالیت های پیشنهادی را برای بهبود ایمنی بررسی نماید.

در عمل، رهبر تیم HAZOP باید زمان کافی برای بررسی و بیان راه حلهای ساده به تیم بدهد اما نباید به تیم ارزیابی اجازه دهد که زمان زیادی را به منظور ارائه جزئیات طراحی ( که وظیفه دپارتمان مهندسی است) صرف نماید. از طرفی ممکن است که در طول مدت ارزیابی راه حلی برای مشکل موجود یافت نشود یا راه حلهای ارائه شده چندان مناسب نباشد. در این حالت اگر راه حل ارائه شده مناسب بود ثبت می گردد. برای اطمینان از مؤثر بودن جلسه، رهبر گروه باید چندین فاکتور را به خاطر بسپارد:

۱- با اعضاء گروه رقابت نکند.

۲- به تمام سخنانی که اعضاء بیان می کنند توجه نماید.

۳- در طول جلسه نباید به هیچ از یک اعضاء اجازه داده شود که حالت تدافعی بگیرد.

۴- برای حفظ سطح انرژی، تیم باید زمانهایی را برای استراحت افراد در نظر بگیرد.

مکتوب کردن نتایج: ثبت و ضبط نتایج یکی از بخشهای مهم مطالعه HAZOP است. کسی که برای تشریح مکتوب کردن نتایج جلسه انتخاب می شود باید بتواند نتایج حاصله و گفتگوی محاوره ای را که در طول جلسه رد و بدل می شود، از یکدیگر تفکیک و نکات لازم را ثبت کند. ثبت دستی تمام مواردی که در طول جلسه مطرح می شود دشوار است، اما نظریات مهم باید ثبت گردند. برخی آنالیز کنندگان ممکن است با عدم ذکر علل خطاهایی که هیچ گونه عواقب ایمنی خاصی ندارند حجم گزارش ارزیابی را حداقل نمایند. بررسی گزارش توسط همه اعضاء گروه ارزیابی در تصحیح، تغییر و ثبت دقیق تر نتایج مفید است. معمولاً نتایج جلسات HAZOP در جداولی که نمونه آن در جدول زیر مشخص شده ارائه می گردد هر چند ممکن است مواردی اصلاحی به طور جداگانه ضبط و ثبت گردند.

نتایج مورد انتظار از این روش: نتایج حاصله از مطالعات HAZOP را به چندین روش می توان مکتوب نمود. ارائه نتایج جلسات در جداول سبب می گردد که ارزیابی های گروه با جزئیات بیشتری ثبت گردد. گزارش حاصله از مطالعات HAZOP می تواند در بر گیرنده موارد زیر باشد:

۱- خلاصه شرح فرایند واحد

۲- لیستی از نقشه ها یا دستورالعمل هایی که مورد استفاده قرار گرفته است.

۳- نام اعضاء گروه، میزان مشارکت و تاریخ شرکت اعضاء در جلسات

۴- توضیح خلاصه ای از تکنیک HAZOP

۵- یادداشت های جلسات HAZOP

۶- لیستی از ریز فعالیتهایی که برای بهبود ایمنی واحد باید انجام پذیرد.

 

نمونه جدول نتایج HAZOP

Recommendation Safeguard Consequence Cause Deviation
         

 

در جدول زیر برنامه های نرم افزاری تجاری که برای ارزیابی  HAZOPتهیه شده ان را بیان می کنیم:

نرم افزارهای HAZOP

نام نرم افزار شرکت
CAHAZOP شرکت                             NUS
PHA- PRO شرکت                   DYADEM
HAZOP-PC شرکت                   Primatech
HAZOP timizer شرکتA.D
HAZSEC شرکت                      Technica
HAZTEK شرکت الکتریکی    Westinghouse
LEADER شرکت                              JBK
SAFEPLAN شرکت                        Dupont

 

مرجع : شرکت مهندسی و مشاوره ۳P-SAM
نویسنده : محمدرضا کرم زاده
ارتباط تلگرامی با نویسنده : MRKPs@

 کانال تلگرام ۳psam

این مطلب را هم مطالعه کنید  صفر تا صد ارزیابی ریسک
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *